ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ที่ได้รับทุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565”

 131 ผู้เข้าชมทั้งหมด

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลงทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลงทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา
โดยพิจารณาให้ตั้งแต่ปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท
โดยนักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มกราคม 2565 ได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/

 240 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสาร BU Academic Review ในชื่อบทความ “รูปแบบการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สำหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรีอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยฯ ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดี กับ ดร.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ ที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติ วารสาร BU Academic Review ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ชื่อบทความวิจัย “รูปแบบการตลาดออนไลน์บนเครื่องมือเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สำหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรีอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง”

 114 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว ในโอกาสได้รับทุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565”


คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนางานวิจัย ศูนย์ฯ ตรัง ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว ในโอกาสได้รับทุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2565”

 203 ผู้เข้าชมทั้งหมด

กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564


ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams

 250 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะอาจารย์โรงเรียนการเรือน ศูนย์ฯ ตรัง เป็นวิทยาการบรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานสินค้าเกษตร (อย./มผช.) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์” ยกระดับผู้ประกอบการและบริการวิชาการทางด้านอาหาร


คณะอาจารย์โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโลโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เป็นวิทยาการบรรยาย หัวข้อ “มาตรฐานสินค้าเกษตร (อย./มผช.) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์” เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการและบริการวิชาการทางด้านอาหาร จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง วันที่ 19 ตุลาคม 2564

 192 ผู้เข้าชมทั้งหมด

รับสมัครอบรมหลักสูตร Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 6


เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานด้วย Microsoft Office และการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ รุ่นที่ 6 (คอร์สอบรมคอมพิวเตอร์ 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 6)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2565

ช่องทางรับสมัคร : http://bit.ly/com6sdu

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าลงทะเบียน 900 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

ค่าลงทะเบียน 850 บาท สำหรับศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

รับจำนวนจำกัด 20 คน*
📌 อบรมวันที่ 22-23 มกราคม 2565
⏰ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารดุสิตพารามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด) หรืออบรมแบบออนไลน์

 4,973 ผู้เข้าชมทั้งหมด