ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง “รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2563”


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อนำผลการตรวจประเมิน มาพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ ประธาน ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ และ ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ กรรมการ นางสาวธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์ เลขานุการ โดยดำเนินการตรวจประเมินออนไลน์ ผ่านระบบ Microsofts Teams เวลา 08.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

 212 ผู้เข้าชมทั้งหมด

โครงการสัมมนาออนไลน์ “แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยว”


ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาออนไลน์ “แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยว” จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว งานนี้สัมมนาฟรี วันที่ 29 ก.ค.64 ผ่าน Line meeting ร่วมสัมมนาโดย Scan Qr Code ดังภาพ นะคะ

 202 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 http://www.dusit.ac.th/2021/904453.html

กรณีที่นักศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษามาแล้วก่อนประกาศลดค่าเทอม 20% ติดต่อรับเงินคืนได้ตามขั้นตอน และเพื่อความปลอดภัย ขอความร่วมมือใช้ e-mail ของนักศึกษา (e-mail ของมหาวิทยาลัย) ในการส่งเอกสารหลักฐาน 

 255 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
http://www.dusit.ac.th/2021/904458.html (ภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 / ภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565)

 162 ผู้เข้าชมทั้งหมด

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา


สาระน่ารู้สำหรับนักศึกษา

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา ดูได้ที่ http://regis.dusit.ac.th/knowledge2/detail.php?id=565

 178 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564


ขอเชิญลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
แบบออนไลน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
https://bless.m-culture.go.th/king

 173 ผู้เข้าชมทั้งหมด

แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงินค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 24 กรกฎาคม 2564


ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงินค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาที่ 1/2564
คำชี้แจง นักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนและรูปแบบการชำระเงินแล้ว มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มนี้ https://forms.office.com/r/34CALFrqK1 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

 185 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ขออนุมัติเปิดรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 ก.ค.64


นักศึกษาที่มีความประสงค์ขออนุมัติเปิดรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 สามารถยื่นคำร้องขออนุมัติเปิดรายวิชา
โดยกรอกข้อมูลผ่านลิงก์ https://forms.gle/Bur6PRd5DV798d9k8
หรือ เพียง Scan QR Code ดังภาพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 ก.ค.64 (หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นคำร้องฯ ได้)

 167 ผู้เข้าชมทั้งหมด