สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน มสด. ศูนย์ฯ ตรัง


สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน มสด. ศูนย์ฯ ตรัง ประจำภาคการเรียนที่ 1/2563

 371 ผู้เข้าชมทั้งหมด

TOEIC word of the day 19 January, 2021


TOEIC word of the day 19 January, 2021

TOEIC Idiom for the day
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

 160 ผู้เข้าชมทั้งหมด

TOEIC word of the day 18 January, 2021


TOEIC word of the day 18 January, 2021

TOEIC Idiom for the day
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

 166 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สรุปผลการสำรวจความพร้อมและความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE


สรุปผลการสำรวจความพร้อมและความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนแบบ ONLINE สำหรับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 340 ผู้เข้าชมทั้งหมด

นักศึกษาทำแบบทดสอบ Placement test ผ่านระบบ English Discovery Online


นักศึกษาทุกชั้นปี ทำแบบทดสอบ Placement test ผ่านระบบ English Discovery Online ประจำภาคเรียที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2564 https://ed.engdis.com/dusit

 200 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563


ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

 195 ผู้เข้าชมทั้งหมด

เปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนภาคการเรียนที่ 2/2563


เปลี่ยนแปลงตารางเรียนตารางสอนภาคการเรียนที่ 2/2563

 220 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ


ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ

 191 ผู้เข้าชมทั้งหมด