อาจารย์ศูนย์ฯ ตรัง เป็นวิทยากรโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “young smart farmer”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพล ชุมเพชร และอาจารย์วิทูรย์ คงผล อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เป็นวิทยากรในโครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “young smart farmer ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ก้าวไกลไปสู่ความยั่งยืน” ในหัวข้อ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในยุค 4.0 และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ การโฆษณาและการตลาดออนไลน์ในยุค New Normal วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง

 117 ผู้เข้าชมทั้งหมด

สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 โครงการเชฟพรีเมียม


คณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการเชฟพรีเมียม รอบที่ 1 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดุสิตพารา เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2563 โดยในรอบนี้มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จำนวน 8 คน

 99 ผู้เข้าชมทั้งหมด

นักศึกษาศูนย์ฯ ตรัง ร่วมกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนานักศึกษา


วันที่ 10 กันยายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักศึกษา จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในกิจกรรมที่ 2 อบรมหัวข้อ ชีวิตวิถีใหม่อยู่อย่างไรให้ปัง เวลา 09.30 -11.30 น. ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้ร่วมอบรมผ่านระบบ Application Microsoft Teams ณ ห้อง Activity Space ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 104 ผู้เข้าชมทั้งหมด

บุคลากรศูนย์ฯ ตรัง เป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายฯ


อาจารย์ดุษฎี ทรัพย์บัว และอาจารย์สิรินทิพย์ สุตตาพงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้รับเกียรติจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแกง และการแปรรูปอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เมือง จ.ตรัง

 98 ผู้เข้าชมทั้งหมด

แจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการสอบ Test of English Communication


แจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการสอบ Test of English Communication ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 2563

 3,745 ผู้เข้าชมทั้งหมด

บุคลากรศูนย์ฯ ตรัง เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตรัง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง และ ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์ บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจาก สำนักงานจังหวัดตรัง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องธนารมย์ 2 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

 496 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพล ชุมเพชร ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพล ชุมเพชร ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี….ไม่ต้องเดี๋ยว”โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดตรัง ศาลากลางชั้น 1 จังหวัดตรัง

 563 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับเทศบาลนครตรัง จัด”กิจกรรมลิตเติ้ลเชฟ” (The Little Chef project)


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับเทศบาลนครตรัง จัด”กิจกรรมลิตเติ้ลเชฟ” (The Little Chef project) สนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา “กิจกรรมลิตเติ้ลเชฟ” (The Little Chef project) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเทศบาลนครตรัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านคำศัพท์และประโยคโดยใช้กระบวนการทำอาหาร หรือเบเกอรี่ เป็นฐานการเรียนรู้ ให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น อันเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายใต้สถานการณ์จริง ที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด คณะอาจารย์และบุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นวิทยากร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 551 ผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการกลยุทธ์การบริการเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาด 4.0


คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการกลยุทธ์การบริการเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาด 4.0 ได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิด มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง กลยุทธ์การบริการแบบเพิ่มยอดขาย โดย ดร.ชารินี ใจเอื้อ แนวคิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย อ.สาวิตรี ณุวงศ์ศรี และเทคนิคการเข้าถึงช่องทางการตลาดขายออนไลน์ โดย ดร.ธีรเดช รักไทย โดยมีผู้ข้าร่วมโครงการจากชุมชนปากแจ่ม เขากอบ เทศบาลตำบลห้วยยอด ชุมชนบ้านโคกแค ชุมชนบ้านพรุจด และชุมชนบ้านในเขา จำนวน 40 ท่าน วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 547 ผู้เข้าชมทั้งหมด

ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563

ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563

 211 ผู้เข้าชมทั้งหมด