ยินดีกับท่านอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

 336 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  1 ผู้เข้าชมวันนี้