สายสนับสนุน (ฝ่ายบริหาร)

สุธิดา ส่องช่วย

นางสาวสุธิดา ส่องช่วย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6815

สุดารัตน์ เทพกิจ

นางสาวสุดารัตน์ เทพกิจ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน การบัญชี)
เบอร์ภายใน 6841

สุภาภรณ์ กะกา

นางสาวสุภาภรณ์ กะกา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6808

กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์

นางสาวกนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6808

ธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์

นางธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6812

สุชาดา ศรีปล้อง

นางสาวสุชาดา ศรีปล้อง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6818

ธีรเดช รักไทย

ดร.ธีรเดช รักไทย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
เบอร์ภายใน 6814

ศุภชัย พรหมราช

นายศุภชัย พรหมราช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
เบอร์ภายใน 6800

เกียรติศักดิ์ สุดศิริ

นายเกียรติศักดิ์ สุดศิริ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน –

นางสาววรภัสร์ จูห้อง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน –

ปกรณ์ รุ่งเรือง

นายปกรณ์ รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
เบอร์ภายใน 6809

สายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการ)

สาวิตรี ธีรสุวรรณ์

นางสาวสาวิตรี ธีรสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6805

ภาวินี จริงจิตต์

นางสาวภาวินี จริงจิตต์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6805

พรปิยะ วงษ์อู่ทอง

นางสาวพรปิยะ วงษ์อู่ทอง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6806

ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6820

พงศ์ทอง จงรักวิทย์

นายพงศ์ทอง จงรักวิทย์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน –

นายวิศรุต ประกอบกิจ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน –

ธาราวรรณ พรหมรัตน์

นางสาวธาราวรรณ พรหมรัตน์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6806

นางสาวปัญญพร เหล่าสกุล
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เบอร์ภายใน 6816

สายสนับสนุน หอพักนักศึกษา

นางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน การบัญชี)
เบอร์ภายใน 6804

ปวีณา ทองรอด

นางสาวปวีณา ทองรอด
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน การบัญชี)
เบอร์ภายใน 6850

นางสาวอรนลิน พลพระ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6850

อารีพร สินธุเศษฐ

นางสาวอารีพร สินธุเศษฐ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6850

สายสนับสนุน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

ตรีชาต ชลธาร

นายตรีชาต ชลธาร
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นางสาวอรวรรณ นวนหอม
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นางอมรรัตน์ ศรีสุวัฒนพงศ์
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นางสาวเสาวณี คาน
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

ธัญญรัตน์ ท่าห้อง

นางสาวธัญญรัตน์ ท่าห้อง
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

วนิดา ฤทธิมา

นางสาววนิดา ฤทธิมา
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นางสาววชิราภรณ์ ศาตะนิมิ
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

ชนกชนม์ แสงจันทร์

นางสาวชนกชนม์ แสงจันทร์
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นายจีรเดช เดชะวณิชย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน –

สายบริการ

นางสาวประกอบ เพียรดี
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน –

นางสาวสุวรรณา ขวัญนิมิตร
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน –

นายสุขี สอสะกุล
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน –

นายอานันท์ จ่าวิสูตร
เจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์
เบอร์ภายใน –

นายสุพล ชวดชุม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน –

นายวันชัย เดชะ
เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบและซ่อมบำรุง
เบอร์ภายใน –

นายสหัส เพ็ชรชุม
เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบและซ่อมบำรุง
เบอร์ภายใน –

นางเฟื้อ ชัยเพชร์
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน –

นางสาววัชรีย์ จันทร์สุข
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน –

นางสาวปิยะนันท์ ช่วยสงค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
เบอร์ภายใน –

นางกรรณิการ์ เพ็งพาจร
เจ้าหน้าที่อาคาร
เบอร์ภายใน –

นายสุชาญ ทองพรม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน –

นายสุชาติ ล่องลอย
เจ้าหน้าที่งานจราจร และรักษาความปลอดภัย
เบอร์ภายใน –

นางสาวมณีโรจน์ ชัยคช
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน –

นางสาวมณีรัตน์ สวัสดิมงคล
เจ้าหน้าที่อาคาร
เบอร์ภายใน –

นายสุพจน์ มุสิกรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน –

นายเอกชัย จิตรบุญ
เจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์
เบอร์ภายใน –

นางวรรณา ปลอดใจกว้าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
เบอร์ภายใน –

 834 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  8 ผู้เข้าชมวันนี้