สายสนับสนุน (ฝ่ายบริหาร)

ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์
(Dr. Songsakda Chayanukro)

ผอ.ศูนย์การศึกษา ตรัง
เบอร์ภายใน 6802

ธีรเดช รักไทย

ดร.ธีรเดช รักไทย
(Dr. Theeradej Rakthai)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
เบอร์ภายใน 6814

สุดารัตน์ เทพกิจ

นางสาวสุดารัตน์ เทพกิจ
(Ms. Sudarat Thepkit)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน การบัญชี)
เบอร์ภายใน 6841

สุภาภรณ์ กะกา

นางสาวสุภาภรณ์ กะกา
(Ms. Supaporn Kaka)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6808

สุธิดา ส่องช่วย

นางสาวสุธิดา ส่องช่วย
(Ms. Sutida Songchuay)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6815

กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์

นางสาวกนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์
(Ms. Kanokwan Weeraratananusorn)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6808

ธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์

นางธิดารัตน์ ปานสิทธิ์
(Mrs. Tidarat Pansit)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6812

สุชาดา ศรีปล้อง

นางสาวสุชาดา ศรีปล้อง
(Ms. Suchada Sriplong)

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6818

ศุภชัย พรหมราช

นายศุภชัย พรหมราช
(Mr. Suppachai Promrat)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
เบอร์ภายใน 6800

เกียรติศักดิ์ สุดศิริ

นายเกียรติศักดิ์ สุดศิริ
(Mr. Kiattisak Sudsiri)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน –

นางสาววรภัสร์ จูห้อง
(Ms. Worapas Juhong)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน –

ปกรณ์ รุ่งเรือง

นายปกรณ์ รุ่งเรือง
(Mr. Pakorn Rungrueang)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
เบอร์ภายใน 6809

สายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการ)

สาวิตรี ธีรสุวรรณ์

นางสาวสาวิตรี ธีรสุวรรณ์
(Ms. Sawitree Teerasuwan)

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6805

ภาวินี จริงจิตต์

นางสาวภาวินี จริงจิตต์
(Ms. Pawinee Chingchit)

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6805

พรปิยะ วงษ์อู่ทอง

นางสาวพรปิยะ วงษ์อู่ทอง
(Ms. Pornpiya Wongautong)

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6806

ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์
(Dr. Yardpirun Nachaisin)

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6820

พงศ์ทอง จงรักวิทย์

นายพงศ์ทอง จงรักวิทย์
(Mr. Pongtong Jongrakwit)

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน –

นายวิศรุต ประกอบกิจ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(Mr. Wisarut Prakobkich)
เบอร์ภายใน –

ธาราวรรณ พรหมรัตน์

นางสาวธาราวรรณ พรหมรัตน์
(Ms. Tarawan Promrat)

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6806

นางสาวปัญญพร เหล่าสกุล
(Ms. Panyaporn Laosakul)

เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เบอร์ภายใน 6816

สายสนับสนุน หอพักนักศึกษา

นางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่
(Ms. Maytawadee Onrutee)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน การบัญชี)
เบอร์ภายใน 6804

ปวีณา ทองรอด

นางสาวปวีณา ทองรอด
(Ms. Paweena Thongrod)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน การบัญชี)
เบอร์ภายใน 6850

นางสาวอรนลิน พลพระ
(Ms. Onnalin Ponpra)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6850

อารีพร สินธุเศษฐ

นางสาวอารีพร สินธุเศษฐ
(Ms. Areeporn Sinthuset)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6850

สายสนับสนุน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

ตรีชาต ชลธาร

นายตรีชาต ชลธาร
(Mr. Threechart Chonlatarn)

นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นางสาวอรวรรณ นวนหอม
(Ms. Orawan Nuanhom)

นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นางอมรรัตน์ ศรีสุวัฒนพงศ์
(Mrs. Amornrat Sreesuwattanaphong)

นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นางสาวเสาวณี คาน
(Ms. Saowanee Kan)

นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

ธัญญรัตน์ ท่าห้อง

นางสาวธัญญรัตน์ ท่าห้อง
(Ms. Thanyarat Tahong)

นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

วนิดา ฤทธิมา

นางสาววนิดา ฤทธิมา
(Ms. Vanida Rittima)

นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

ชนกชนม์ แสงจันทร์

นางสาวชนกชนม์ แสงจันทร์
(Ms. Chanokchon Sangjan)

นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นางสาวมัลลิกา เอียดจุ้ย
(Ms. Mallika Aidjuy)

นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นางสาวจุรีเกษ ทองดี
(Ms. Jureekate Tongdee)
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน –

นายจีรเดช เตชะวณิชย์
(Mr. Chiradet Taechawanit)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน –

สายบริการ

นางสาวประกอบ เพียรดี
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน –

นางสาวสุวรรณา ขวัญนิมิตร
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน –

นายสุขี สอสะกุล
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน –

นายอานันท์ จ่าวิสูตร
เจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์
เบอร์ภายใน –

นายสุพล ชวดชุม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน –

นายวันชัย เดชะ
เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบและซ่อมบำรุง
เบอร์ภายใน –

นายสหัส เพ็ชรชุม
เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบและซ่อมบำรุง
เบอร์ภายใน –

นางเฟื้อ ชัยเพชร์
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน –

นางสาววัชรีย์ จันทร์สุข
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน –

นางสาวปิยะนันท์ ช่วยสงค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
เบอร์ภายใน –

นางกรรณิการ์ เพ็งพาจร
เจ้าหน้าที่อาคาร
เบอร์ภายใน –

นายสุชาญ ทองพรม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน –

นายสุชาติ ล่องลอย
เจ้าหน้าที่งานจราจร และรักษาความปลอดภัย
เบอร์ภายใน –

นางสาวมณีโรจน์ ชัยคช
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน –

นางสาวมณีรัตน์ สวัสดิมงคล
เจ้าหน้าที่อาคาร
เบอร์ภายใน –

นายสุพจน์ มุสิกรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน –

นายเอกชัย จิตรบุญ
เจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์
เบอร์ภายใน –

นางวรรณา ปลอดใจกว้าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
เบอร์ภายใน –

 1,499 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  4 ผู้เข้าชมวันนี้