สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ดุษฎี ทรัพย์บัว

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. สุภาวดี นาคบรรพ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์

สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ. เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปัทมา กาญจนรักษ์

นางสาวปัทมา กาญจนรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร. ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ

นางสาวจุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ผศ. ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง

นายวสิรนนท์ เจนวิชญพันธ์

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

นวลรัตน์ วัฒนา

ดร.นวลรัตน์ วัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

นายกฤษณ์ นวลจันทร์

นางสาวเจนจิรา หวังหลี

กนกวรรณ ไทยประดิษฐ

นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ

จริยา เกิดไกรแก้ว

นางจริยา เกิดไกรแก้ว

ผศ. ดร.ชารินี ใจเอื้อ

นางสาวยุวศรี อวะภาค
(ลาศึกษาต่อ)
ผลงานเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัฒนพล ชุมเพชร

ผศ. วัฒนพล ชุมเพชร
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

Albert Richard Kirsten

Mr.Albert Richard Kirsten
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคนิค ภาษาอังกฤษ

 1,521 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  10 ผู้เข้าชมวันนี้