สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์

นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดุษฎี ทรัพย์บัว

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสุภาวดี นาคบรรพ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์

สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ปัทมา กาญจนรักษ์

นางสาวปัทมา กาญจนรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์

นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ

นางสาวจุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ. ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายนบ ศรีจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายพรพรหม เสียงสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

บูชิตา สังข์แก้ว

ดร.บูชิตา สังข์แก้ว
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นวลรัตน์ วัฒนา

ดร.นวลรัตน์ วัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส

ผศ. ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายกฤษณ์ นวลจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นางสาวเจนจิรา หวังหลี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กนกวรรณ ไทยประดิษฐ

นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จริยา เกิดไกรแก้ว

นางจริยา เกิดไกรแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ชารินี ใจเอื้อ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำ

วัฒนพล ชุมเพชร

ผศ. วัฒนพล ชุมเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ผู้สอน

นายวิทูรย์ คงผล
อาจารย์ผู้สอน

เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์

นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
อาจารย์ผู้สอน

Albert Richard Kirsten

Mr.Albert Richard Kirsten
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคนิค ภาษาอังกฤษ

นางสาวยุวศรี อวะภาค
อาจารย์ผู้สอน (ลาศึกษาต่อ)
ผลงานเพิ่มเติม

 420 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  4 ผู้เข้าชมวันนี้