ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์
ผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางจีรภรณ์ ศุภศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ดร. นวลรัตน์ วัฒนา

ดร. นวลรัตน์ วัฒนา
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 191 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  4 ผู้เข้าชมวันนี้