ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์
ผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ดร. ธีรเดช รักไทย
รองผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ดร. นวลรัตน์ วัฒนา

 ดร.นวลรัตน์ วัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางจีรภรณ์ ศุภศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

 549 ผู้เข้าชมทั้งหมด,  4 ผู้เข้าชมวันนี้