โครงการเชฟสัญจรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาทางด้านอาหาร

วัันที่ 20 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ร่วมกับหลักสูตรฯ ในมหาวิทยาลัย จัดโครงการเชฟสัญจรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาทางด้านอาหาร