กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการ AUYS

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วมโครงการ SDU Trang ASEAN University Youth Summit 2019

ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสดพิธีมอบทุนการศึกษา เอมอร ปทุมมา

ขอเชิญรับชม การถ่ายทอดสดพิธีมอบทุนการศึกษา เอมอร ปทุมมา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจจากองค์ความรู้สู่ทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจจากองค์ความรู้สู่ทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภลักษณ์ เจนจริยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พาณิชย์จังหวัดตรัง เวลา 13.00-16.00 ...

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรมรอบรั้วสวนดุสิต และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดกิจกรรมรอบรั้วสวนดุสิต และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน