ยินดีกับท่านอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

9ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.