IMG_4769

“เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมประชุมกับเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษาในจังหวัดตรังและจังหวัดฝั่งอันดามัน”

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในนามประธานเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต/ผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ตัวแทนจาก 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ห้องเรียนจังหวัดตรัง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ภายใต้เครือข่าย TrangUnet ประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาระบบอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง และจังหวัดฝั่งอันดามันโดยการรวมการจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับทรัพยากรของจังหวัดและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โอกาสนี้ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในนามประธานเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของเครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา และ 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ภายใต้เครือข่าย TrangUnet

179ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.