DSC08454

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ 2020 (SDU-UUM STUDENTS LEADERSHIP SEMINAR 2020 : BUILDING LEADERSHIP CAPACITY AND FUTURE LEADERS)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Universiti Utara Malaysia เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาและบุคคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

29ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.