35787

วิทยากรให้ความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560-2564 ข้อมูลจังหวัดสู่แผนการปฏิบัติการฯ และร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ณ ห้องโดม โรงแรมลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง วันที่ 31 มกราคม 2563

27ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.