coverWeb-1

รับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้อนุญาตให้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยมี ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ เป็นผู้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามใบอนุญาตเลขที่ ตง 001/2560 ออกให้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2562 ใบอนุญาตนี้ใช้ได้จนถึง วันที่ 27 กันยายน 2564 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นั้น

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นสถานดำเนินการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบ และคุณสมบัติของผู้ทดสอบ รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 2. อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ สมัครเข้ารับการทดสอบ
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร หรือผ่านการเรียนหลักสูตรการประกอบอาหารไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยไม่ตํ่ากว่า 90 ชั่วโมง

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาใบรับรองการผ่านงาน หรือ สำเนาใบ Transcript หรือสำเนาใบผ่านการฝึกอบรมจำนวน 1 ชุด
 4. ใบรับรองแพทย์(ไม่เป็นโรคติดต่อ) 2 ชุด (ฉบับจริงและฉบับสำเนา)

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • ภาคทฤษฎี 500 บาท/ท่าน
 • ภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า 600 บาท/คน
  สำหรับบุคคลทั่วไป 1,000 บาท/คน

จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบไม่จำกัด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการทดสอบ ดังนี้
1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกำหนดและมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ
2. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และผลการตัดสินของคณะกรรมการคือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โทรศัพท์ 0 7550 0888 ต่อ 6845 โทรสาร 0 7550 0885 หรือ ติดต่อคุณเสาวณี คาน โทรศัพท์ 08 4724 1037

470ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.