เชพบนเรือ63_coverWeb

เปิดรับสมัครหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นสถานฝึกอบรมคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ จำนวน 20 คน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการฝึกอบรม และคุณสมบัติของคนประจำเรือ ในตำแหน่งคนครัวบนเรือ รายละเอียดดังนี้

สถานที่จัดอบรม

ห้องปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด)

ช่วงระยะเวลาในการอบรม

📣 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2563
ปิดรับสมัคร วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
📣 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2563
ปิดรับสมัคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมต่อรุ่น 42 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

📌 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท
โดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรัง
ชื่อบัญชี นายสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ และนางสาวสุดารัตน์ เทพกิจ และนางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่
เลขที่บัญชี 261 – 4 – 27817 – 0

หากประสงค์พักหอพักนักศึกษาที่ ศูนย์ฯ ตรัง (อำเภอห้วยยอด)

ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษา ที่สามารถรองรับการฝึกอบรม โดยมีอัตราค่าใช้จ่าย ดังนี้
📌 หากเข้าพัก 1 ท่าน เป็นจำนวน 500 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
📌 หากเข้าพัก 2 ท่าน เป็นจำนวน 650 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
  2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
  3. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  4. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่าหกเดือนในช่วงเวลาห้าปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ และแต่งกายชุดสากล ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป พื้นขาว (กระดาษด้าน)
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หรือ
4. สำเนาหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน ผ่านการตรวจไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับสมัครที่นี่
  2. ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เลขที่ 111 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร หรือ
  3. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : Sutidapla1419@gmail.com
  4. ติดตามผลการรับสมัคร จากการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกได้ทาง www.dusittrang.com หรือ www.facebook.com/DusitTrang

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อผู้ประสานงานโครงการนางสาวสุธิดา ส่องช่วย โทรศัพท์ 08 2415 2813 และนางสาวปัญญพร  เหล่าสะกุล โทรศัพท์ 08 7473 4626

📌 หมายเหตุ
จำกัดจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม ไม่เกิน 20 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกำหนดและมีความพร้อมในการเข้าฝึกอบรม
2. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และผลการตัดสินของคณะกรรมการคือเป็นที่สิ้นสุด

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

1989ผู้เข้าชมทั้งหมด15ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.