อบรมการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries Online

คณะบุคลากรสายวิชาการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries Online โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตรัง ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการอบรม และอาจารย์ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries Online โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้อง DP 22 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

17ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.