82210020_2621464317966931_3276196951695032320_n (1)

ศูนย์ฯ ตรัง คว้ารางวัล โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็น Smart Startup ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ภายใต้ธีม “Smart Startup : Let’s Go Local and Eco”

วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดย อ.อินทิรา ไพรัตน์ อ.จริยา เกิดไกรแก้ว อ.ชารินี ใจเอื้อ อ.ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว อ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ และ อ.พรพรหม เสียงสอน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่การเป็น Smart Startup ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ภายใต้ธีม “Smart Startup : Let’s Go Local and Eco” ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 📌ในการแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจ ทีม THREE JAM แผนธุรกิจแยมโฮมเมดจากวัตถุดิบพื้นบ้าน สมาชิกทีม ได้แก่ 1.นางสาววิลาวัลย์ เกาะสมัน 2.นางสาวกมลชนก ปัจฉิมเพ็ชร 3.นางสาวเก็จมณี คงกลอม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ #ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี อ.ดุษฎี ทรัพย์บัว และ อ.จริยา เกิดไกรแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
📌ทีม HONEY MANGO แผนธุรกิจมะม่วงฉาบน้ำผึ้ง #ได้รับรางวัลชมเชย สมาชิกทีม ได้แก่ 1.นางสาวจิราภรณ์ คงด้วง 2.นางสาวชนาภัทร ทิพย์จันทา 3.นายจิรภัทร ชิดเชื้อ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี อ.อินทิรา ไพรัตน์ และ อ.ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการประกวดเขียนแผนธุรกิจเป็นครั้งแรกและได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับแผนธุรกิจและการดำเนินธุรกิจจริงในอนาคต

10ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.