2684

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางอาหารและการบริการ

วันที่ 30 ต.ค.62 เวลา 13.00-16.30 น. คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางอาหารและการบริการ
(กิจกรรม Culinary Community Volunteer (CCV)) เป็นการอบรมขนมไทยดั้งเดิม (ทองเอก เกสรลำเจียก) โดยมีกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลนาวงเข้าร่วมโครงการ ณ เทศบาลตำบลนาวง

57ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.