ไหว้ครู 260962_๑๙๐๙๒๖_0061

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะคณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาจะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และกิจกรรมเด่น ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

32ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.