ฝสก_๑๙๐๙๑๑_0046

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครอง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

วันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะอาจารย์ ได้รับเกียรติจากเทศบาลนครตรัง เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครอง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชมรมผู้ปกครองที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา อีกทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดย นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

21ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.