ท่องเที่ยว-ประกัร_190803_0001

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)  ณ ห้องประชุมดุสิตพารา (DP11) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด เป็นประธานคณะกรรมตรวจประเมิน ร่วมด้วยคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ เปรมฤดี ชอบผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา  ความคุ้นเคย และนางนวลรัตน์  วัฒนา เป็นเลขานุการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม DP11 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  

54ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.