ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 7550 0888 ต่อ 6815
คุณสุธิดา

โครงการลิตเติ้ลมาสเตอร์เชฟแอนด์เอ็กซ์คูลซีฟเวิร์คช๊อป

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการลิตเติ้ลมาสเตอร์เชฟแอนด์เอ็กซ์คูลซีฟเวิร์คช๊อป เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการทำอาหารสำหรับเด็กน้อย ให้มีประสิทธิภาพด้วยการคำนึงถึงอัตลักษณ์ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดอบรมโดยใช้หลักสูตรและความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้และความคุ้มค่าให้เกิดกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกทั้งรักษาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและคงไว้ซึ่งความเป็นสวนดุสิต

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 7550 0888 ต่อ 6815
คุณสุธิดา

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1

ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้อนุญาตให้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  โดยมี ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ เป็นผู้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามใบอนุญาตเลขที่ ตง 001/2560 ออกให้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 ใบอนุญาตนี้ใช้ได้จนถึง วันที่ 27 กันยายน 2562 โดยใช้ชื่อว่าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นั้น  เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการประกอบอาหารไทยให้ได้ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาหารไทยมีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารไทยอย่างถูกต้อง สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับผู้ทดสอบ ผ่านกระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหาร

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 7550 0888 ต่อ 6815
คุณสุธิดา

หลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ

ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้อนุญาตให้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  โดยมี ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ เป็นผู้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามใบอนุญาตเลขที่ ตง 001/2560 ออกให้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 ใบอนุญาตนี้ใช้ได้จนถึง วันที่ 27 กันยายน 2562 โดยใช้ชื่อว่าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ ได้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดทางมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้ความรู้และทดสอบผู้อบรมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 7550 0888 ต่อ 6815
คุณสุธิดา

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์บน facebook fan page

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดอบรมหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์บน facebook fan page สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจอบรมทางด้านออนไลน์ เพื่อต่อยอดในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสอม

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 7550 0888 ต่อ 6815
คุณสุธิดา

หลักสูตรอบรม Cook Fun Oneday Camp

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรม Cook Fun Oneday Camp เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการทำอาหารสำหรับเด็กน้อย ให้มีประสิทธิภาพด้วยการคำนึงถึงอัตลักษณ์ ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดอบรมโดยใช้หลักสูตรและความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้และความคุ้มค่าให้เกิดกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกทั้งรักษาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและคงไว้ซึ่งความเป็นสวนดุสิต

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 7550 0888 ต่อ 6815
คุณสุธิดา

หลักสูตรอบรมอาหารไทยสมัยนิยม

ตามที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้อนุญาตให้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  โดยมี ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ เป็นผู้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามใบอนุญาตเลขที่ ตง 001/2560 ออกให้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 ใบอนุญาตนี้ใช้ได้จนถึง วันที่ 27 กันยายน 2562 โดยใช้ชื่อว่าศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นั้น  เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการประกอบอาหารไทยให้ได้ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาหารไทยมีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารไทยอย่างถูกต้อง สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับผู้ทดสอบ ผ่านกระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหาร

321ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้