ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 7550 0888 ต่อ 6820
ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นขอรับ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตามมิติที่ ๒

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 7550 0888 ต่อ 6820
ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการประเมินความพึง พอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นขอรับ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตามมิติที่ ๒

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 7550 0888 ต่อ 6820
ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์

ประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ มีภารกิจหลักในการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนโดยจดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข ๒๒๔๕ ได้ดำเนินการประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

642ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้