....

เกณฑ์การรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ตรัง  จำนวน 25 คน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

3. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)

4. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

กิจกรรม วัน-เวลา รายละเอียด
1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 9 - 14 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ก่อนทาการสมัครออนไลน์กับทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://student.mytcas.com
2 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย พร้อมชาระเงินค่าสมัคร
เลือก 1 สาขาวิชา 3๐๐ บาท
เลือก 2 สาขาวิชา 5๐๐ บาท
9 - 14 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS เรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th และพิมพ์ใบสมัครไปชาระเงินค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชาระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทาการ
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 18 มิถุนายน 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 25 มิถุนายน 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th
5 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย 25 - 30 มิถุนายน 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชาระค่ายืนยันสิทธิ์ จานวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่เว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th และสามารถชาระเงินได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชาระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทาการ
6 รายงานตัวนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา 7 - 10 กรกฎาคม 2563 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th

....

12ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้