ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
โทรศัพท์ภายใน 6801

ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
โทรศัพท์ภายใน 6802

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
โทรศัพท์ภายใน 6803

868ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้