สายสนับสนุน (ฝ่ายบริหาร)

 

sutida
นางสาวสุธิดา ส่องช่วย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6815

 

sudarat_the
นางสาวสุดารัตน์ เทพกิจ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน การบัญชี)
เบอร์ภายใน 6841

 

supaporn
นางสาวสุภาภรณ์ กะกา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6808

 

res2
นางสาวกนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6808

 

Tidarat
นางธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6812

 

suchada
นางสาวสุชาดา ศรีปล้อง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6818

 

supachai
นายศุภชัย พรหมราช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
เบอร์ภายใน 6800

 

theeradej
ดร.ธีรเดช รักไทย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
เบอร์ภายใน 6814

 

Kaittisak_sud
นายเกียรติศักดิ์ สุดศิริ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน -

 

worapat
นางสาววรภัสร์ จูห้อง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน -

 

person10
นายปกรณ์ รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)
เบอร์ภายใน 6809

 

สายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการ)

 

sawittree
นางสาวสาวิตรี ธีรสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6805

 

pawinee
นางสาวภาวินี จริงจิตต์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6805

 

pornpiya
นางสาวพรปิยะ วงษ์อู่ทอง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6806

 

res1
ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6820

 

pongtong
นายพงศ์ทอง จงรักวิทย์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน -

 

vitsurut
นายวิศรุต ประกอบกิจ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน -

 

tarawan
นางสาวธาราวรรณ พรหมรัตน์
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
เบอร์ภายใน 6806

 

panyaporn
นางสาวปัญญพร เหล่าสกุล
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
เบอร์ภายใน 6816

 

สายสนับสนุน หอพักนักศึกษา

 

maytawadee
นางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน การบัญชี)
เบอร์ภายใน 6804

 

paweena
นางสาวปวีณา ทองรอด
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน การบัญชี)
เบอร์ภายใน -

 

ornalin
นางสาวอรนลิน พลพระ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน 6850

 

areeporn
นางสาวอารีพร สินธุเศษฐ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน -

 

สายสนับสนุน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ

 

Threechart_cho
นายตรีชาต ชลธาร
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน -

 

Orawan_nua
นางสาวอรวรรณ นวนหอม
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน -

 

amonrat_tha
นางอมรรัตน์ ศรีสุวัฒนพงศ์
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน -

 

saowanee_kan
นางสาวเสาวณี คาน
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน -

 

thanyarat
นางสาวธัญญรัตน์ ท่าห้อง
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน -

 

vanida
นางสาววนิดา ฤทธิมา
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน -

 

นางสาววชิราภรณ์ ศาตะนิมิ
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน -

 

นางสาวชนกชนม์ แสงจันทร์
นักการอาหาร (การอาหาร)
เบอร์ภายใน -

 

นายจีรเดช เดชะวณิชย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ภายใน -

 

สายบริการ

 

prakorb_par
นางสาวประกอบ เพียรดี
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน -

 

Suwanna_kwu
นางสาวสุวรรณา ขวัญนิมิตร
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน -

 

Sukee
นายสุขี สอสะกุล
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน -

 

Phanom
นายสุชาญ ทองพรม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน -

 

Supon_chu
นายสุพล ชวดชุม
เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบและซ่อมบำรุง
เบอร์ภายใน -

 

Wanchai_day
นายวันชัย เดชะ
เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบและซ่อมบำรุง
เบอร์ภายใน -

 

sahat
นายสหัส เพ็ชรชุม
เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบและซ่อมบำรุง
เบอร์ภายใน -

 

Arnan
นายอานันท์ จ่าวิสูตร
เจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์
เบอร์ภายใน -

 

Suchart
นายสุชาติ ล่องลอย
เจ้าหน้าที่งานจราจร และรักษาความปลอดภัย
เบอร์ภายใน -

 

fua_cha
นางเฟื้อ ชัยเพชร์
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน -

 

Kannika_pan
นางกรรณิการ์ เพ็งพาจร
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน -

 

Watcharee_cha
นางสาววัชรีย์ จันทร์สุข
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน -

 

Piyanan_chu
นางสาวปิยะนันท์ ช่วยสงค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
เบอร์ภายใน -

 

นางสาวมณีโรจน์ ชัยคช
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน -

 

นางสาววรทัย วุ่นคง
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน -

 

นางสาวมณีรัตน์ สวัสดิมงคล
เจ้าหน้าที่งานอาคาร
เบอร์ภายใน -

 

นายสุพจน์ มุสิกรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ภายใน -

 

นายกิตติพงษ์ ทองแก้ว
เจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบและซ่อมบำรุง
เบอร์ภายใน -

 

นายเอกชัย จิตรบุญ
เจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์
เบอร์ภายใน -

 

นางวรรณา ปลอดใจกว้าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
เบอร์ภายใน -

 

1142ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้