สายสนับสนุน (นักวิจัย)


ดร.หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์
(นักวิจัย)

นางสาวกนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์
(นักวิจัย)

สายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการ)

นางสาวสาวิตรี ธีรสุวรรณ์
(งานทะเบียน)

นางสาวภาวินี จริงจิตต์
(งานวิชาการ)

นางสาวพรปิยะ วงษ์อู่ทอง
(งานวิชาการ)

นายพงศ์ทอง จงรักวิทย์
(งานประสานงานหลักสูตร)

นางสาวสุชาดา ศรีปล้อง
(งานกิจการนักศึกษา)

นางสาวปัญญพร เหล่าสกุล
(งานวิทยบริการ)

นายวิศรุต ประกอบกิจ
(งานวิทยบริการ)

นางสาววรภัสร์ จูห้อง
(งานวิทยบริการ)

สายสนับสนุน (ฝ่ายบริหาร)


นางสาวสุธิดา ส่องช่วย
(งานประชาสัมพันธ์)


นางสาวเมธาวดี อ่อนรู้ที่

(งานบัญชี)

 


นางสาวสุดารัตน์ เทพกิจ

(งานการเงิน)


นางสาวสุภาภรณ์ กะกา

(งานเลขานุการศูนย์)


นางธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์
(งานนโยบายและแผน)


นายศุภชัย พรหมราช

(งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)


นายปกรณ์ รุ่งเรือง

(งานพัสดุ)


นายเกียรติศักดิ์ สุดศิริ

(งานอาคารสถานที่)

320ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้