สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

thippika

นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

 

dussadee

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

supawadee

นางสุภาวดี นาคบรรพ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

sawittree

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

sirinthip

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

saowapan

นางสาวเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

pattama

นางสาวปัทมา กาญจนรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

chadawan

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

machareak

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

tussanawalai_new

นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

thanawit

นายธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

juthamas

นางสาวจุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

nuanrath

ดร.นวลรัตน์ วัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

korawin

ผศ. ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

krit

นายกฤษณ์ นวลจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

janejira

นางสาวเจนจิรา หวังหลี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

kanokwan_tha

นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

jariyar

นางจริยา เกิดไกรแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร

inthira

นางสาวอินทิรา ไพรัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

charinee

ดร.ชารินี ใจเอื้อ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

piyanee

ผศ. ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

khwanjai

นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์หมุน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

nob

นายนบ ศรีจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

pornprom

นายพรพรหม เสียงสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

buchita

ดร.บูชิตา สังข์แก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำ

Wattanapon

ผศ. วัฒนพล ชุมเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ผู้สอน

Witoon

นายวิทูรย์ คงผล
อาจารย์ผู้สอน

benjawan

นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
อาจารย์ผู้สอน

Albert

Mr.Albert Richard Kirsten
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคนิค ภาษาอังกฤษ

Yuwasri

นางสาวยุวศรี อวะภาค
อาจารย์ผู้สอน (ลาศึกษาต่อ)

--

875ผู้เข้าชมทั้งหมด7ผู้เข้าชมวันนี้