สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

thippika

นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

 

dussadee

นางสาวดุษฎี ทรัพย์บัว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

supawadee

นางสุภาวดี นาคบรรพ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

sawittree

นางสาวสาวิตรี ณุวงศ์ศรี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

sirinthip

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

saowapan

นางสาวเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

pattama

นางสาวปัทมา กาญจนรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

chadawan

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

machareak

นายมาฆฤกษ์ ชูช่วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

tussanawalai_new

นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

thanawit

นายธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

juthamas

นางสาวจุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

nuanrath

ดร.นวลรัตน์ วัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

 

korawin

ผศ. ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

 

krit

นายกฤษณ์ นวลจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

janejira

นางสาวเจนจิรา หวังหลี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

kanokwan_tha

นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

jariyar

นางจริยา เกิดไกรแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

inthira

นางสาวอินทิรา ไพรัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

charinee

ดร.ชารินี ใจเอื้อ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

piyanee

ผศ. ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

khwanjai

นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์หมุน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

nob

นายนบ ศรีจันทร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

pornprom

นายพรพรหม เสียงสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

buchita

ดร.บูชิตา สังข์แก้ว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานเพิ่มเติม

อาจารย์ประจำ

Wattanapon

ผศ. วัฒนพล ชุมเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ผู้สอน
ผลงานเพิ่มเติม

Witoon

นายวิทูรย์ คงผล
อาจารย์ผู้สอน
ผลงานเพิ่มเติม

benjawan

นางสาวเบญจวรรณ ขุนฤทธิ์
อาจารย์ผู้สอน
ผลงานเพิ่มเติม

Albert

Mr.Albert Richard Kirsten
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคนิค ภาษาอังกฤษ
ผลงานเพิ่มเติม

Yuwasri

นางสาวยุวศรี อวะภาค
อาจารย์ผู้สอน (ลาศึกษาต่อ)
ผลงานเพิ่มเติม

--

1619ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้