สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
นายกฤษณ์ นวลจันทร์
นางนวลรัตน์ วัฒนา
นางสาวเจนจิรา หวังหลี
ดร.ชารินี ใจเอื้อ
นางสาวกนกวรรณ ไทยประดิษฐ
นางสาวอินทิรา ไพรัตน์
นางจริยา เกิดไกรแก้ว

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง
นายนบ ศรีจันทร์
นายพรพรหม เสียงสอน
ดร.บูชิตา สังข์แก้ว
นางสาวขวัญใจ ฤทธิ์หมุน

431ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้