เกณฑ์การรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ตรัง จำนวน 30 คน
O-NET GPAX GAT PAT1 PAT2 คุณสมบัติพิเศษ
30 20 30 10 10 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30
3. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ,วัณโรค)
4. สอบสัมภาษณ์

....
ตารางปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม วัน-เวลา รายละเอียด
1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 17 – 27 เมษายน 2563 สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/th
2 เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS63 พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 17 – 27 เมษายน 2563 สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com/th
3 มหาวิทยาลัยประมวลผลคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์คะแนนที่สาขาวิชากำหนด 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://student.mytcas.com/th
5 ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
6 สอบสัมภาษณ์ 12 พฤษภาคม 2563 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7 มหาวิทยาลัยส่งผลการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS63 16 พฤษภาคม 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 17 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://student.mytcas.com/th
9 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS63 ช่วงที่ 3 17 – 18 พฤษภาคม 2563 สละสิทธิ์ได้ที่ https://student.mytcas.com/th
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 พฤษภาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
11 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
12 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
13 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

 

....

216ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้