Quota

....

เกณฑ์การรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ตรัง  จำนวน 30 คน
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30

3.คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน หรือ มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

4.ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

5.มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ,วัณโรค)

6.สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านอาหารรูปแบบต่าง ๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตร) เป็นต้น

....
ตารางปฏิทินกิจกรรม
....

กิจกรรม วัน-เวลา รายละเอียด
1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63 มาก่อน ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อนทำการสมัคร Online กับทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://student.mytcas.com/th
2 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ของมหาวิทยาลัย พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS63 เรียบร้อยแล้ว สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th และพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เมษายน 2563 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
4 สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2563 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5 มหาวิทยาลัยส่งผลการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบ TCAS63 20 เมษายน 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เมษายน 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
7 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS63 22 - 23 เมษายน 2563 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://student.mytcas.com/th
8 สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS63 ช่วงที่ 2 (สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 หรือ รอบที่ 2) 24 - 25 เมษายน 2563 สละสิทธิ์ได้ที่ https://student.mytcas.com/th
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เมษายน 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
10 ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
11 บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา รอประกาศจากมหาวิทยาลัย
12 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

....

288ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้