หลักเกณฑ์การคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ระบบ TCAS

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯ ตรัง

 

....

เกณฑ์การรับสมัคร
รอบ 2 โควตา รับสมัครวันที่ 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63 จำนวน 30 คน

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30

3.คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน หรือ มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

4.ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหารระดับจังหวัดขึ้นไป ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

5.มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ,วัณโรค)

6.สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านอาหารรูปแบบต่าง ๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตร) เป็นต้น

เกณฑ์การรับสมัคร
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) รับสมัครวันที่ 17 - 27 เม.ย. 63 จำนวน 30 คน

O-NET GPAX GAT PAT1 PAT2 คุณสมบัติพิเศษ
30 20 30 10 10 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30
3. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ,วัณโรค)
4. สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การรับสมัคร
รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) รับสมัครวันที่ 7 - 20 พ.ค. 63 จำนวน 30 คน

O-NET GPAX GAT PAT1 PAT2 คุณสมบัติพิเศษ
30 20 10 10 30 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30
3. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ,วัณโรค)
4. สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การรับสมัคร
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับสมัครวันที่ 9-14 มิ.ย. 63 จำนวน 25 คน

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

3. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)

4. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา สามารถเทียบโอนหน่วยกิต หรือรายวิชาได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

627ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้