ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
นางจีรภรณ์ ศุภศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
นางธิดารัตน์ เลี้ยงพงษ์
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาววรภัสร์ จูห้อง
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
กรรมการบริหารและเลขานุการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

249ผู้เข้าชมทั้งหมด2ผู้เข้าชมวันนี้