ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อำนวยการ กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์
รองผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางจีรภรณ์ ศุภศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวทิพย์พิกา ธรฤทธิ์
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล
ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยว
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ดร. นวลรัตน์ วัฒนา
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

703ผู้เข้าชมทั้งหมด1ผู้เข้าชมวันนี้